Mẫu biên bản họp về việc góp vốn

CÔNG TY………………

-----------------

 

 

Số: 30/20000/BB-……..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------o0o--------

 

Hà nội, ngày ....... tháng ....... năm .......

 

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG/HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CÔNG TY ...................................................

( V/v Phê duyệt phương án góp vốn thành lập công ty...........

 

Tại trụ sở : ..................................................................................................................

Địa chỉ trụ sở công ty: ………………………………………………………………

Thời gian tiến hành cuộchọp bắt đầu từ: 8.00h đến 11.00h

Chủ toạ cuộc họp: Ông …………………………………………………………………

Thư ký cuộc họp:  Bà ………………………………………………………..…………

 

Thành phần tham dự cuộc họp cụ thể:

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

Ban tổ chức Đại hội công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu:

+ Số cổ đông/thành viên có mặt: 

+ Số cổ đông/thành viên vắng mặt:

+ Số cổ đông/thành viên được uỷ quyền:

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2005, Đại hội cổ đông có đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật. 

 

NỘI DUNG CUỘC HỌP

 

1.         Các cổ đông/thành viên dự họp bàn bạc, thảo luận và nhất trí thông qua phương án góp vốn thành lập ………………………………………… với các nội dung sau:

-                           Tổng vốn đầu tư:

-                           Hình thức đầu tư:

-                           Hình thức góp vốn:

-                           Thời gian góp vốn:

 

2.         Cử 01 cán bộ Công ty tham gia trực tiếp quản lý phần vốn góp tại …………., cụ thể như sau:

Ông

Sinh ngày: ..........................Dân tộc: Kinh            Quốc tịch: ……..

CMND số: .........................do Công an ………….... cấp ngày: .

Hộ khẩu thường trú: ....................................................................................

Chỗ ở hiện tại: ............................................................................................

 

3.         Giao cho Ban Giám đốc Công ty phối hợp với các bên liên quan thực hiện các thủ tục pháp lý theo đúng quy định của công ty và pháp luật hiện hành.

 

4.         Các cổ đông/thành viên dự họp nhất trí biểu quyết thông qua các nội dung thảo luận tại cuộc họp, kết quả biểu quyết như sau:

 

            Tán thành                    : 100%

            Không tán thành         : không

            Ý kiến khác                : không

 

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11giờ cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 02 bản, được lưu giữ tại VP Công ty.

Các thành viên dự họp nhất trí thông qua các nội dung đã thảo luận và ký tên dưới đây.

 

Các cổ đông tham gia dự hop ký tên dưới đây

 

 

 

 

NGUYỄN VĂN A

 

 

 

NGUYỄN VĂN B

 

 

 

NGUYỄN VĂN C

 

 

 

Các tin khác cùng lĩnh vực

 • Sàn giao dịch thương mại điện tử
 • Thiết kế Website
 • BKIS
 • BKAV
 • Công ty GTF Việt Nam
 • CTCP ĐTXD Bảo Khánh
 • CTCP TT&CNTT THẦN TỐC
 • Sungbro Enterprise
 • HTC GROUP
 • BĐS HOÀN NHẬT MINH
 • CTY CP DVTM&CN M-PAY
 • CTY CP KDDV HÀ ĐÔ
 • IMI HOLDING
 • TCT DỆT MAY HÀ NỘI
 • CTCP SÔNG ĐÀ 207
 • PHÚC THANH GROUP
 • CTCP ĐTPTCN TRÍ NAM
 • CTCP PHÁT TRIỂN VICATO
 • vinagame Group
 • Công ty TNHH Nhà vui Miền Bắc
 • Kloon Vietnam., Co LTD