Danh mục biểu mẫu thông tư số 28/2011/TT-BTC

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

DANH MỤC MẪU BIỂU
(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số
85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ)
Số TT Mẫu số Tên mẫu biểu Số trang
  1                                     Khai bổ sung hồ sơ khai thuế  
1 1 01/KHBS Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh 1
    2. Khai thuế GTGT    
2 1 01/GTGT Tờ khai thuế GTGT 1
3 2 01-1/GTGT Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra 2
4 3 01-2/GTGT Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào 1
5 4 01-3/GTGT Bảng kê số lượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy bán ra 1
6 5 01-4A/GTGT Bảng phân bổ số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào được khấu trừ trong kỳ 1
7 6 01-4B/GTGT Bảng kê khai điều chỉnh thuế GTGT đầu vào phân bổ được khấu trừ năm 1
8 7 01-5/GTGT Bảng kê số thuế GTGT đã nộp của doanh thu kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh 1
9 8 01-6/GTGT Bảng phân bổ thuế GTGT cho địa phương nơi đóng trụ sở chính và cho các địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc không thực hiện hạch toán kế toán 2
10 9 02/GTGT Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư 1
11 10 03/GTGT Tờ khai thuế GTGT dành cho NNT tính thuế theo phương pháp trực tiếp trên GTGT và cơ sở mua bán vàng bạc, đã quý và ngoại tệ 2
12 11 04/GTGT Tờ khai thuế GTGT dành cho NNT tính thuế theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu 2
13 12 05/GTGT Tờ khai thuế GTGT tạm nộp trên doanh số đối với kinh doanh ngoại tỉnh 1
14 13 06/GTGT Đăng ký áp dụng phương pháp tính thuế GTGT 1
    3. Khai thuế TNDN    
15 1 01A/TNDN Tờ khai thuế TNDN tạm tính dành cho người nộp thuế khai theo thu nhập thực tế phát sinh 1
16 2 01B/TNDN Tờ khai thuế TNDN tạm tính dành cho người nộp thuế khai theo tỷ lệ thu nhập chịu thuế trên doanh thu 2
17 3 02/TNDN Tờ khai thuế TNDN dùng cho doanh nghiệp kê khai thuế TNDN từ chuyển nhượng bất động sản 2
18 4 03/TNDN Tờ khai quyết toán thuế TNDN 2
19 5 03-1A/TNDN Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh dành cho người nộp thuế thuộc các ngành sản xuất, thương mại, dịch vu. 2
20 6 03-1B/TNDN Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh dành cho người nộp thuế thuộc các ngành ngân hàng, tín dụng 1
21 7 03-1C/TNDN Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh dành cho người nộp thuế là Công ty chứng khoán, Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán 2
22 8 03-2/TNDN Phụ lục chuyển lỗ 1
23 9 03-3A/TNDN Phụ lục thuế TNDN được ưu đãi đối với cơ sở kinh doanh thành lập mới từ dự án đầu tư và cơ sở kinh doanh di chuyển địa điểm  2
24 10 03-3B/TNDN Phụ lục thuế TNDN được ưu đãi đối với cơ sở kinh doanh có dự án đầu tư mở rộng 2
25 11 03-3C/TNDN Phụ lục thuế TNDN được ưu đãi đối với doanh nghiệp sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số, lao động nữ 2
26 12 03-4/TNDN Phụ lục thuế TNDN đã nộp ở nước ngoài được trừ trong kỳ tính thuế 1
27 13 03-5/TNDN Phụ lục thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản 1
28 14 04/TNDN Tờ khai thuế TNDN dùng cho đơn vị sự nghiệp 1
29 15 05/TNDN Phụ lục tính nộp thuế TNDN của doanh nghiệp có các cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc 2
30 16 06/TNDN Tờ khai thuế TNDN đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn 1
    4. Khai thuế TTĐB    
31 1 01/TTĐB Tờ khai thuế TTĐB 1
32 2 01-1/TTĐB Bảng kê hóa đơn hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế TTĐB 1
33 3 01-2/TTĐB Bảng kê hóa đơn hàng hóa mua vào chịu thuế TTĐB 1
    5. Khai thuế tài nguyên    
34 1 01/TAIN Tờ khai thuế tài nguyên 2
35 2 02/TAIN Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên 2
36 3 01/TAIN-DK Tờ khai thuế tài nguyên tạm tính 2
37 4 02/TAIN-DK Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên 2
38 5 02-1/TAIN-DK Bảng kê sản lượng và doanh thu bán dầu thô hoặc khí thiên nhiên khai thác 1
39 6 02-2/TAIN-DK Bảng kê số tiền thuế tài nguyên tạm tính 1
    6. Khai thuế TNCN    
40 1 02/KK-TNCN Tờ khai khấu trừ thuế TNCN dành cho tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công 2
41 2 03/KK-TNCN Tờ khai khấu trừ thuế TNCN dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ đầu tư vốn, từ chuyển nhượng chứng khoán, từ bản quyền, nhượng quyền thương mại, từ trúng thưởng cho cá nhân và trả thu nhập từ kinh doanh cho cá nhân không cư trú 2
42 3 04-2/TNCN Giấy uỷ quyền quyết toán thuế TNCN 1
43 4 05/KK-TNCN Tờ khai quyết toán thuế TNCN dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công cho cá nhân 2
44 5 05A/BK-TNCN Phụ lục bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú có ký hợp đồng lao động 2
45 6 05B/BK-TNCN Phụ lục bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế TNCN đã khấu trừ đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc có hợp đồng lao động dưới 3 tháng và cá nhân không cư trú 1
46 7 06/KK-TNCN Tờ khai quyết toán thuế TNCN dành cho cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ đầu tư vốn, từ chuyển nhượng chứng khoán, từ bản quyền, nhượng quyền thương mại, từ trúng thưởng cho cá nhân và trả thu nhập từ kinh doanh của cá nhân không cư trú 2
47 8 06/BK-TNCN Phụ lục bảng kê chi tiết giá trị chuyển nhượng và thuế TNCN đã khấu trừ đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán (Kèm theo Tờ khai quyết toán thuế mẫu số 06/KK-TNCN) 1
48 9 07/KK-TNCN Tờ khai thuế TNCN dành cho cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công và cá nhân không cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công, từ kinh doanh khai trực tiếp với cơ quan thuế  2
49 10 08/KK-TNCN Tờ khai tạm nộp thuế TNCN dành cho cá nhân kinh doanh thực hiện nộp thuế theo kê khai 2
50 11 08A/KK-TNCN Tờ khai tạm nộp thuế TNCN dành cho nhóm cá nhân kinh doanh thực hiện nộp thuế theo kê khai 2
51 12 08B/KK-TNCN Tờ khai quyết toán thuế TNCN dành cho nhóm cá nhân kinh doanh thực hiện nộp thuế theo kê khai 2
52 13 09/KK-TNCN Tờ khai quyết toán thuế TNCN dành cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công và cá nhân có thu nhập từ kinh doanh 2
53 14 09A/PL-TNCN Phụ lục Thu nhập từ tiền lương tiền công kèm theo tờ khai quyết toán thuế mẫu số 09/KK-TNCN năm …. 1
54 15 09B/PL-TNCN Phụ lục Thu nhập từ kinh doanh kèm theo tờ khai quyết toán thuế mẫu số 09/KK-TNCN năm …. 1
55 16 09C/PL-TNCN Phụ lục Giảm trừ gia cảnh  cho người phụ thuộc kèm theo tờ khai quyết toán thuế 09/KK-TNCN năm …. 1
56 17 10/KK-TNCN Tờ khai thuế TNCN dành cho cá nhân có thu nhập từ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán 2
57 18 10A/KK-TNCN Tờ khai thuế TNCN dành cho nhóm cá nhân có thu nhập từ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán 2
58 19 10-1/TB-TNCN  Thông báo nộp thuế TNCN 2
59 20 11/KK-TNCN Tờ khai thuế TNCN dành cho cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, thu nhập từ nhận thừa kế và nhận quà tặng là bất động sản  4
60 21 11-1/TB-TNCN Thông báo nộp thuế TNCN 2
61 22 12/KK-TNCN  Tờ khai thuế TNCN dành cho cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng vốn 2
62 23 12-1/TB-TNCN  Thông báo nộp thuế TNCN 2
63 24 13/KK-TNCN Tờ khai quyết toán thuế TNCN dành cho cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán 2
64 25 13/BK-TNCN Phụ lục bảng kê chi tiết chứng khoán đã chuyển nhượng trong năm 1
65 26 14/KK-TNCN  Tờ khai thuế TNCN dành cho cá nhân nhận thừa kế, quà tặng không phải là bất động sản 2
66 27 14-1/TB-TNCN  Thông báo nộp thuế TNCN 2
67 28 15/ĐK-TNCN Đăng ký áp dụng nộp thuế đối với chuyển nhượng chứng khoán 1
68 29 16/ĐK-TNCN Mẫu đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh 1
69 30 17/TNCN Đơn đề nghị cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN 1
70 31 18/MGT-TNCN Văn bản đề nghị giảm thuế TNCN 1
71 32 19/KK-TNCN  Tờ khai thuế TNCN dành cho cá nhân cư trú có thu nhập từ đầu tư vốn, bản quyền, nhượng quyền thương mại, trúng thưởng từ nước ngoài 2
72 33 20/TXN-TNCN Thư xác nhận thu nhập năm 1
73 34 21a/XN-TNCN Bản kê khai về người phải trực tiếp nuôi dưỡng 1
74 35 21b/XN-TNCN Bản kê khai về người phải trực tiếp nuôi dưỡng 2
75 36 22/XN-TNCN Bản kê khai về người tàn tật không có khả năng lao động 2
76 37 23/CK-TNCN Bản cam kết 1
77 38 24/KK-TNCN Tờ khai thuế TNCN dành cho cá nhân nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng, lợi tức ghi tăng vốn khi chuyển nhượng 2
78 39 01/KK-BH Tờ khai khấu trừ thuế TNCN dành cho cơ sở giao đại lý bảo hiểm trả thu nhập cho đại lý bảo hiểm 1
79 40 02/KK-BH Tờ khai quyết toán thuế TNCN dành cho cơ sở giao đại lý bảo hiểm trả thu nhập cho đại lý bảo hiểm 1
80 41 02/BK-BH Phụ lục bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ đối với thu nhập của đại lý bảo hiểm 1
81 42 01/KK-XS Tờ khai khấu trừ thuế TNCN dành cho cơ sở giao đại lý xổ số trả thu nhập cho đại lý xổ số 1
82 43 02/KK-XS Tờ khai quyết toán thuế TNCN dành cho cơ sở giao đại lý xổ số trả thu nhập cho đại lý xổ số 1
83 44 02/BK-XS Phụ lục bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ đối với thu nhập của đại lý xổ số 1
84 45 01/XNCG Tờ khai xác nhận chuyên gia nước ngoài thực hiện chương trình, dự án ODA tại VN 2
85 46 02/XNMT Xác nhận miễn thuế TNCN 1
    7. Khai thuế môn bài    
86 1 01/MBAI Tờ khai thuế môn bài 1
    8. Khai thuế liên quan đến sử dụng đất đai    
87 1 01/NDAT Tờ khai thuế nhà đất (áp dụng cho tổ chức) 2
88 2 02/NĐAT Tờ khai thuế nhà, đất (áp dụng cho hộ gia đình, cá nhân) 2
89 3 03/NĐAT Thông báo nộp thuế nhà đất 1
90 4 01/SDNN Tờ khai thuế sử dụng đất nông nghiệp (dùng cho tổ chức có đất chịu thuế) 2
91 5 02/SDNN Tờ khai thuế sử dụng đất nông nghiệp (dùng cho hộ gia đình, cá nhân có đất chịu thuế) 2
92 6 03/SDNN Tờ khai thuế sử dụng đất nông nghiệp 1
93 7 04/SDNN Thông báo nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp 2
94 8 01/TSDĐ Tờ khai tiền sử dụng đất 2
95 9 02/TSDĐ Thông báo nộp tiền sử dụng đất 2
96 10 01/TMĐN Tờ khai tiền thuê đất, thuê mặt nước 2
97 11 02/TMĐN Thông báo nộp tiền thuê đất 2
    9. Khai phí, lệ phí    
98 1 01/BVMT Tờ khai phí bảo vệ môi truờng 2
99 2 02/BVMT Tờ khai quyết toán phí bảo vệ môi trường 2
100 3 01/PHXD Tờ khai phí xăng dầu 2
101 4 01/PHLP Tờ khai phí, lệ phí 1
102 5 02/PHLP Tờ khai quyết toán phí, lệ phí 1
103 6 01/LPTB Tờ khai lệ phí trước bạ nhà, đất 2
104 7 02/LPTB Tờ khai lệ phí trước bạ 3
105 8 01-1/LPTB Thông báo nộp lệ phí trước bạ nhà, đất 2
    10. Khai thuế đối với nhà thầu nước ngoài    
106 1 01/NTNN Tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài (dành cho trường hợp bên Việt Nam khấu trừ và nộp thuế thay cho nhà thầu nước ngoài) 1
107 2 01/TNKDCK Giấy chứng nhận tài khoản lưu ký cổ phiếu, trái phiếu 1
108 3 01/HKNN Tờ khai thuế đối với hãng Hàng không nước ngoài 1
109 4 01-1/HKNN Bảng kê thu nhập vận tải quốc tế (dành cho vận tải hàng không quốc tế) 1
110 5 01-2/HKNN Bảng kê thu nhập vận tải quốc tế (dành cho trường hợp hoán đổi, chia chỗ trong vận tải hàng không quốc tế) 1
111 6 01/VTNN Tờ khai thuế đối với hãng vận tải nước ngoài 1
112 7 01-1/VTNN Bảng kê thu nhập vận tải quốc tế (dành cho trường hợp doanh nghiệp trực tiếp điều hành phương tiện vận tải) 1
113 8 01-2/VTNN Bảng kê thu nhập vận tải quốc tế (dành cho trường hợp hoán đổi/chia chỗ) 1
114 9 01-3/VTNN Bảng kê doanh thu lưu công-ten-nơ 1
115 10 01/TBH Tờ khai thuế đối với tổ chức nhận tái bảo hiểm nước ngoài 1
116 11 01/TBH-TB Thông báo dự kiến: Thông báo áp dụng miễn, giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt nam và ...(tên vùng, lãnh thổ ký kết) đối với các tổ chức nhận tái bảo hiểm nước ngoài có thu nhập từ kinh doanh không thực hiện chế độ kế toán Việt Nam 3
117 12 01-1/TBH-TB Bảng kê các hợp đồng tái bảo hiểm đã hoặc dự kiến ký kết trong năm 1
118 13 02/TBH-TB Thông báo chính thức: Thông báo áp dụng miễn, giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt nam và...(tên vùng, lãnh thổ ký kết) đối với các tổ chức nhận tái bảo hiểm nước ngoài có thu nhập từ kinh doanh không thực hiện chế độ kế toán Việt Nam 3
119 14 02-1/TBH-TB Danh mục hợp đồng tái bảo hiểm 1
120 15 02/NTNN Tờ khai quyết toán thuế nhà thầu nước ngoài dành cho trường hợp Bên Việt Nam khấu trừ và nộp thuế thay cho nhà thầu nước ngoài. 2
121 16 02-1/NTNN Bảng kê các nhà thầu nước ngoài 1
122 17 02-2/NTNN Bảng kê các nhà thầu phụ Việt Nam tham gia hợp đồng nhà thầu 1
123 18 03/NTNN Tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài (dành cho nhà thầu nước ngoài trực tiếp nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu tính thuế) 1
124 19 04/NTNN Tờ khai quyết toán thuế nhà thầu nước ngoài (dành cho nhà thầu nước ngoài trực tiếp nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu tính thuế) 1
125 20 01/HTQT Thông báo áp dụng miễn, giảm thuế theo Hiệp định giữa Việt Nam và....(tên nước, vùng, lãnh thổ ký kết) 7
    11. Khai thuế khoán    
126 1 01/THKH Tờ khai thuế khoán dành cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh 1
127 2 02/THKH Tờ khai thuế khoán dành cho hộ gia đình, cá nhân khai thác tài nguyên khoáng sản 1
128 3 03/THKH Thông báo nộp thuế áp dụng với hộ gia đình, cá nhân nộp thuế theo phương pháp khoán 2
    12. Khai thuế đối với thuỷ điện    
129 1 01/TĐ-GTGT Tờ khai thuế GTGT dành cho các cơ sở sản xuất thuỷ điện hạch toán phụ thuộc EVN 1
130 2 01-1/TĐ-GTGT Bảng phân bổ số thuế GTGT phải nộp của cơ sở sản xuất thuỷ điện cho các địa phương 1
131 3 02/TĐ-TNDN Biểu thuế TNDN tính nộp của doanh nghiệp có các đơn vị thuỷ điện hạch toán phụ thuộc 1
132 4 02-1/TĐ-TNDN Bảng phân bổ số thuế TNDN phải nộp của cơ sở sản xuất thuỷ điện cho các địa phương 1
133 5 03/TĐ-TAIN Tờ khai thuế tài nguyên dành cho cơ sở sản xuất thuỷ điện 1
134 6 03-1/TĐ-TAIN Bảng phân bổ số thuế tài nguyên phải nộp của cơ sở sản xuất thuỷ điện cho các dịa phương 1
    13. Ấn định thuế    
135 1 01/AĐTH Quyết định về việc ấn định số thuế phải nộp 1
    14. Nộp thuế    
136 1 01/LT Lệnh thu ngân sách nhà nước 1
137 2 01/NOPT Thông báo về việc hạch toán lại các khoản tiền thuế, tiền phạt nộp ngân sách nhà nước 1
138 3 02/NOPT Văn bản đề nghị gia hạn nộp tiền thuế, tiền phạt 1
139 4 03/NOPT Thông báo về việc chấp nhận hồ sơ gia hạn nộp thuế 1
140 5 04/NOPT Thông báo về việc bổ sung/không chấp nhận hồ sơ gia hạn nộp thuế 1
    15. Uỷ nhiệm thu thuế    
141 1 01/UNTH Hợp đồng uỷ nhiệm thu thuế 4
142 2 02/UNTH Biên bản thanh lý hợp đồng uỷ nhiệm thu thuế 2
143 3 03/UNTH Báo cáo tình hình thu nộp thuế theo hợp đồng ủy nhiệm thu 1
144 4 04/UNTH Báo cáo quyết toán sử dụng biên lai thuế 1
    16. Xác nhận nghĩa vụ thuế    
145 1 02/HTQT Giấy đề nghị khấu trừ thuế nước ngoài vào thuế phải nộp tại Việt Nam theo Hiệp định giữa Việt Nam và…(tên nước ký kết) áp dụng cho các tổ chức, cá nhân là đối tượng cư trú của Việt Nam 3
146 2 03/HTQT Giấy đề nghị xác nhận số thuế đã nộp tại Việt Nam theo Hiệp định giữa Việt Nam và…(tên nước ký kết) dành cho các tổ chức, cá nhân là đối tượng cư trú nước ngoài 3
147 3 04/HTQT Giấy xác nhận thuế thu nhập đã nộp tại Việt Nam 3
148 4 05/HTQT Giấy xác nhận thuế thu nhập đã nộp tại Việt Nam đối với thu nhập từ tiền lãi cổ phần, lãi tiền cho vay, tiền bản quyền hoặc phí dịch vụ kỹ thuật. 2
149 5 06/HTQT Giấy đề nghị xác nhận cư trú của Việt Nam dành cho các tổ chức, cá nhân là đối tượng cư trú của Việt Nam. 2
150 6 07/HTQT Giấy chứng nhận cư trú 1
    17. Miễn thuế, giảm thuế    
151 1 01/MGTH Văn bản đề nghị miễn (giảm) thuế 1
152 2 02/MGTH Biên bản  xác định mức độ, giá trị thiệt hại về tài sản 1
153 3 03/MGTH Quyết định về việc miễn (giảm) thuế 1
154 4 04/MGTH Thông báo về việc người nộp thuế không thuộc diện được miễn thuế (giảm thuế) 1
    18. Xoá nợ tiền thuế, tiền phạt    
155 1 01/XNTH Công văn đề nghị xóa nợ tiền thuế, tiền phạt 1
156 2 02/XNTH Công văn thông báo bổ sung hồ sơ đề nghị xoá nợ tiền thuế, tiền phạt 1
157 3 03/XNTH Quyết định về việc xoá nợ tiền thuế, tiền phạt cho người nộp thuế 1
158 4 04/XNTH Thông báo trường hợp không thuộc diện được xoá nợ tiền thuế, tiền phạt 1
    19. Hoàn thuế    
159 1 01/ĐNHT Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước 2
160 2 01-1/ĐNHT Bảng kê hoá đơn chứng từ hàng hoá dịch vụ mua vào 1
161 3 01-2/ĐNHT Bảng tổng hợp phí xăng dầu 1
162 4 01-3/ĐNHT Bảng kê hồ sơ xuất nhập khẩu hàng hoá, dịch vụ 1
163 5 01-4/ĐNHT Bảng kê hồ sơ xuất khẩu hàng hoá đầu tư ra nước ngoài 1
164 6 01-5/ĐNHT Bảng kê thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào dùng cho cơ quan đại diện ngoại giao 2
165 7 01-6/ĐNHT Bảng kê thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào dùng cho viên chức ngoại giao Việt Nam 2
166 8 02/ĐNHT Giấy đề nghị hoàn thuế theo Hiệp định giữa Việt Nam và…(tên vùng, lãnh thổ ký kết) áp dụng cho các tổ chức, cá nhân là đối tượng cư trú của nước ngoài. 2
167 9 03/ĐNHT Giấy đề nghị hoàn thuế theo Hiệp định giữa Việt Nam và …(tên vùng, lãnh thổ ký kết) áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân là đối tượng cư trú của Việt Nam. 3
168 10 01/HT-TB Thông báo về việc chuyển hồ sơ hoàn thuế sang diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau 1
169 11 02/HT-TB Thông báo về việc không được hoàn thuế 1
170 12 01/QĐHT Quyết định về việc hoàn thuế 1
171 13 02/QĐHT Quyết định về việc hoàn thuế kiêm bù trừ thu ngân sách nhà nước 2
172 14 01/LHT Lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước 1
    20. Thanh tra, kiểm tra thuế    
173 1 01/KTTT Thông báo về việc giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu 2
174 2 02/KTTT Biên bản làm việc về việc giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu 2
175 3 03/KTTT Quyết định về việc thanh tra (kiểm tra) thuế 1
176 4 04/KTTT Biên bản thanh tra (kiểm tra) 3
177 5 05/KTTT Biên bản công bố quyết định thanh tra (kiểm tra) 1
178 6 06/KTTT Kết luận thanh tra thuế 2
179 7 07/KTTT Thông báo về việc cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác thanh tra thuế 1
180 8 08/KTTT Thông báo về việc cung cấp thông tin bằng trả lời trực tiếp phục vụ công tác thanh tra thuế 1
181 9 09/KTTT Biên bản làm việc về việc cung cấp thông tin 1
182 10 10/KTTT Quyết định về việc tạm giữ tài liệu, tang vật liên quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế 1
183 11 11/KTTT Biên bản tạm giữ tài liệu, tang vật liên quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế 2
184 12 12/KTTT Quyết định về việc xử lý tài liệu, tang vật bị tạm giữ 1
185 13 13/KTTT Biên bản trả lại tài liệu, tang vật bị tạm giữ 2
186 14 14/KTTT Quyết định về việc khám nơi cất giấu tài liệu, tang vật liên quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế 1
187 15 15/KTTT Biên bản khám nơi cất giấu tài liệu, tang vật liên quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế 2
188 16 16/KTTT Quyết định về việc bãi bỏ quyết định kiểm tra thuế 1
189 17 17/KTTT Quyết định về việc xử lý về thuế, xử phạt vi phạm hành chính qua thanh tra (kiểm tra) việc chấp hành pháp luật thuế 1
190 18 18/KTTT Quyết định về việc gia hạn thời hạn thanh tra (kiểm tra) thuế 1

Văn bản pháp luật

 • Sàn giao dịch thương mại điện tử
 • Thiết kế Website
 • BKIS
 • BKAV
 • Công ty GTF Việt Nam
 • CTCP ĐTXD Bảo Khánh
 • CTCP TT&CNTT THẦN TỐC
 • Sungbro Enterprise
 • HTC GROUP
 • BĐS HOÀN NHẬT MINH
 • CTY CP DVTM&CN M-PAY
 • CTY CP KDDV HÀ ĐÔ
 • IMI HOLDING
 • TCT DỆT MAY HÀ NỘI
 • CTCP SÔNG ĐÀ 207
 • PHÚC THANH GROUP
 • CTCP ĐTPTCN TRÍ NAM
 • CTCP PHÁT TRIỂN VICATO
 • vinagame Group
 • Công ty TNHH Nhà vui Miền Bắc
 • Kloon Vietnam., Co LTD